Πινακίδες "αντίκας"

Οι Lambretta που έχουν πιστοποιηθεί όσον αφορά την αυθεντικότητά τους, μπορούν να προμηθευτούν «πινακίδες αντίκας» για κατ' εξαίρεση κυκλοφορία σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1512 Β' τεύχος 9-11-2001


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας : info@lambretta-club.gr


 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *


 

ΦΕΚ 1512 Β' τεύχος 9/11/2001 Περι κυκλοφορίας αντικών:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:


1  Της παραγράφου 2 του άρθρου 88 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999 (Α' 57).
2. Της υπ' αριθμ. ΣT/1831/1978 (Β' 72) απόφασης του Yπουργού Συγκοινωνιών « περι καθορισμού τρόπου και διαδικασίας χορηγήσεως των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων oχημάτων και των υπ' αυτών ρυμουλκούμενων», όπως ισχύει.
3. Του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 {Α' 137),όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε με τη παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α' 138).
4. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων κυκλοφορίας των παλαιών μηχανοκίνητων οχημάτων (αvτίκες), για τις εκδηλωσεις πoυ διοργανώνονται ή για την επισκευη και συντήρηση αυτών
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


Aντικαθίστανται τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου ε της υπ' αριθμ. ΣΤ/1831/1978 (Β' 72) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών, όπως αυτή ισχύει και υπό τον τίτλο εξαιρέσεις, ως εξής:


"Παλαιά μηχανοκίνητα οχήματα (αντίκες), όπως αυτά καθορίζονται από το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί επίσημα στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (ΔΟΑ - FΙA), τη Διεθνή Oμoσπoνδiα Μοτοσικλέτας (ΔΟΜ - FΙM), ή την Διεθνή Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (ΔΟΠΑ - FIVΑ) βάσει των διεθνών Kανονισμών τους, δύνανται να κυκλoφορούν κατά τις εκδηλώσεις τις οργανούμενες η εγκεκριμένες υπό των ανωτέρω εξουσιoδοτημένων νομικών προσώπων, καθώς και κατά τις αναγκαίες προς επισκευή και συντήρηση αυτών δοκιμές, βάσει πιστοποιητικού καταχωρήσεως, που θα εκδίδεται από τα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα.
Τα ανωτέρω μηχανοκίνητα οχήματα οφείλουν να φέρουν κατά τις ανωτέρω εξόδους των, τις χαρακτηριστικές αριθμημένες πινακίδες που εκδίδονται από τα παραπάνω εξουσιοδοτημένα νομικό πρόσωπα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2001
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡ.ΒΕΡΕΛΗΣ